WSPÓŁDZIELNIA
wszystko o wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Organizacja corocznego zebrania we wspólnocie mieszkaniowej

W „dużych” wspólnotach mieszkaniowych początek roku nieodłącznie kojarzy się z organizacją rocznego zebrania ogółu właścicieli lokali. Takie zebranie stanowi gwarancję dla każdego członka wspólnoty, że jego głos (przynajmniej formalnie) zostanie usłyszany i uwzględniony w procesie podejmowania decyzji. Z uwagi właśnie…

Continue Reading

Przymusowa sprzedaż lokalu własnościowego (cz. 2)

Po przedstawieniu pierwszej przesłanki umożliwiającej wszczęcie procedury przymusowego wykluczenia ze wspólnoty mieszkaniowej (tj. długotrwałego zalegania z zapłatą należnych opłat), w tym artykule przejdę do pozostałych dwóch przesłanek, które w większym stopniu odnoszą się do codziennego funkcjonowania mieszkańców. Naruszenia porządku domowego…

Continue Reading

Przymusowe ustanowienie zarządcy w małej wspólnocie mieszkaniowej

Tzw. małe wspólnoty mieszkaniowe (funkcjonujące w nieruchomościach budynkowych, w których łączna liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych wynosi nie więcej niż 7) nie muszą i z reguły nie ustanawiają zarządcy nieruchomości wspólnej. Wynika to z różnych względów, m.in. z chęci ograniczenia…

Continue Reading

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na remont w lokalu

W relacjach pomiędzy właścicielami lokali a zarządzającymi wspólnotami mieszkaniowymi pojawiają się rozbieżności co do tego, czy i ewentualnie kiedy remont w lokalu wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej. Spory wynikają z całkowicie odmiennych perspektyw, z których patrzą na to zagadnienie bądź to…

Continue Reading

Odpowiedzialność karna za przedstawienie nieprawdziwych danych dot. spółdzielni

Prawo spółdzielcze nakłada na członka organu spółdzielni odpowiedzialność karną za ogłoszenie lub przedstawienie nieprawdziwych danych organom spółdzielni, władzom państwowym, członkom spółdzielni lub lustratorowi. Zgodnie z art. 267d Prawa spółdzielczego kto, będąc członkiem organu spółdzielni albo likwidatorem, ogłasza dane nieprawdziwe albo…

Continue Reading

Rozgraniczenie nieruchomości gruntowej wspólnoty mieszkaniowej

Dla młodych wspólnot mieszkaniowych kwestia przebiegu granic nieruchomości wspólnej i jej rozgraniczenie z sąsiednimi nieruchomościami nie stanowi przedmiotu kontrowersji. Granice te zwykle były wytaczane w trakcie procesu inwestycyjnego, a dokumentacja w tym zakresie przygotowana została na potrzeby dewelopera w nieodległej…

Continue Reading

Obowiązek udostępniania dokumentów dot. spółdzielni mieszkaniowej

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej: SpMieszkU) nakłada na członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej (SM), jej pełnomocnika oraz likwidatora obowiązek udostępnienia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów związanych z funkcjonowaniem SM. Niewydanie członkowi spółdzielni dokumentów wskazanych we wniosku jest wykroczeniem, a…

Continue Reading

Zaskarżanie uchwał właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej

Podstawowym sposobem decydowania w istotnych sprawach wspólnot mieszkaniowych są uchwały właścicieli lokali podejmowane w trybie określonym w umowie lub w ustawie o własności lokali. Z pewnością nie trzeba nikogo przekonywać, iż w tego typu „organizacjach” pełna zgodność przy podejmowaniu decyzji…

Continue Reading

Zarząd powierzony w tzw. „spółdzielczych” wspólnotach mieszkaniowych

W spółdzielni mieszkaniowej, w której nie wyodrębniono odrębnej własności lokali i spółdzielnia pozostaje wyłącznym właścicielem całej nieruchomości, zarząd wykonuje swoje zadania określone w statucie spółdzielni oraz uchwałach podjętych przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody członków…

Continue Reading